Dizaina konkursu vadlīnijas

 

PASAULES DIZAINA ORGANIZĀCIJA (PDO) – WORLD DESIGN ORGANIZATION (WDO)

Latvijas Dizaineru savienība ir PDO profesionālais biedrs un ikviena konkursa gadījumā iesaka gan dizaineriem, gan tā organizatoriem ņemt vērā visu turpmāk minēto.

Dizaina konkursa mērķis ir rast jaunu (-s) un oriģinālus risinājumu (s) konkrēta projekta  tēmai jeb darba uzdevumam. Lai to panāktu, individuālie dizaineri (vai dizaineru apvienības) piesaka savu dizaina priekšlikumu, radot jaunus risinājumus, kuri nekad agrāk nav tikuši radīti (ražoti) vai publicēti, bet ir radīti, atsaucoties konkursa darba uzdevumam. Noslēgumā tiek piešķirtas Iepriekš noteiktas godalgas, kuras ir atbilstošas konkursa tēmas sarežģītībai un svarīgumam.

Jāatzīmē, ka parastais – un bieži arī visekonomiskākais veids, kā atrisināt radušos dizaina problēmu – ir līgums ar pārdomāti izvēlētu dizaineru (-i), dizaineru apvienību vai uzņēmumu.Tomēr ir reizes, kad ar organizētu konkursu arī var atrast dizaina risinājumu un paaugstināt dizaina vērtību.

Konkursu nedrīkst uzskatīt par līdzekli, lai iegūtu profesionālu darbu bez maksas.

Atlīdzībai ir jābūt kā galvenajam apsvērumam, konkursa sacensības veicināšanai. Konkursa nosacījumi un noteikumi dizaineriem nedrīkst radīt šaubas par to, ka viņu pieteikums  netiek iesniegts kā piedāvājums organizatoriem izmantot viņu darbu komerciālos nolūkos.

1.2. Pasaules Dizaina organizācijas (PDO) konkursu atbilstības nosacījumi.

PDO neatbalsta darbības, kas ekspluatē profesionālus dizainerus vai rūpnieciskā dizaina studentus.

Organizētājiem ir tiesības ierosināt dizaina projektu konkursus un pārvaldīt tos, kā viņi uzskata par vajadzīgu.

PDO iesaka tās dalībniekiem izprast šīs Vadlīnijas, lai pieņemtu pamatotu lēmumu pirms piedalīšanās dizaina projektu konkursā.

PDO stingri iesaka konkursu rīkotājiem ievērot noteikumus, kuri ir izskaidroti šajās vadlīnijās un iekļaut tos publicētajos konkursu noteikumos un konkursu rīkošanā.

PDO arī iesaka, lai tās biedri paziņo (informē) par savām attiecībām ar PDO,  izvietojot WDO logotipu redzamā vietā savos konkursa komunikācijas materiālos.

1.3. Konkursu veidi

Organizatoriem būtu jāievēro visas šeit izskaidrotās rīcības nosacījumu vadlīnijas attiecībā uz konkursiem, kuri ir atklāti gan profesionāliem dizaineriem un studentiem, kā arī konkursiem, kuri ir atklāti tikai studentiem un skolām vai koledžām.

PDO atzīst divu veidu konkursus: ATKLĀTUS konkursus un IEROBEŽOTUS konkursus.

ATKLĀTIE KONKURSI

2.1. Definīcija

Atklāts konkurss ir tāds konkurss, kurā var pieteikties jebkāds individuālu dizaineru vai dizaineru apvienību skaits. Atklātie konkursi jāierobežo attiecībā uz īpašu kategoriju dalībniekiem, piemēram, profesionāliem dizaineriem, dizaina studentiem, pēc vecuma grupām. Kategorijas ir jāizskata atsevišķi un tās nedrīkst salīdzināt. Atklāts konkurss ir veids, kā iegūt lielu iesniegumu skaitu konkursa dizaina uzdevumam. Tas ir arī veids, kā piekļūt plaša spektra dizaineriem vai dizaina komandām, kas parasti nebūtu sasniedzami.

2.2. Žūrija

2.2.1. Izveidošana

a) Konkursa žūrijas sastāvā ir jābūt vismaz trīs cilvēkiem.

b) Viskvalificētākie žūrijas locekļi ir jāieceļ prioritārā kārtā, ar pieredzi, kas ir atbilstoša konkursa nolikuma darba uzdevumam.

c) Žūrijas vairākumam ir jābūt profesionāliem dizaineriem.

d) Tiem žūrijas locekļiem, kuri nav praktizējoši dizaineri, viņu kompetencei (speciālajām zināšanām) ir jāatbilst konkursa darba uzdevumam.

e) Konkursiem, kuri ir atvērti starptautiskiem pieteikumiem žūrijas locekļiem ir jāpārstāv vismaz divi dažādi pasaules reģioni no šeit minētajiem – Āfrika, Āzija, Eiropa, Latīņamerika, Ziemeļamerika, Okeānija), ņemot vērā viskvalificētākos žūrijas kandidātus.

f) Konkursiem, kuri ir atvērti reģionāliem iesniegumiem: žūrijas locekļiem jāpārstāv vismaz divas dažādas šī reģiona valstis, ņemot vērā viskvalificētākos žūrijas locekļu kandidātus.

g) Žūrijām jābūt ar atbilstošu kvalifikāciju, pieredzi, un dažādu pavalstniecību cilvēkiem, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu atšķirīgu vērtēšanas procesu. Uzticēšanās viņu kompetencei un objektivitātei iedrošinās dizaineru piedalīšanos. Šī iemesla dēļ katra žūrijas locekļa vārds, profesija / amata nosaukums, īss CV un pavalstniecība ir jāpublicē ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc uzaicinājuma iesniegt pieteikumus.

h) Papildu pieaicinātie eksperti var tikt uzrunāti saistībā ar viņu profesionālajām zināšanām, pēc uzaicinājuma iesniegt pieteikumus. Informācija par viņiem ir jāpublicē līdzās (blakus) informācijai par žūriju.

i) Organizētājiem ir tiesības atvietot žūrijas locekli, ja tas saslimst vai citādi nespēj piedalīties. Par šīm tiesībām ir jāziņo konkursa noteikumos. Par visām izmaiņām žūrijas sastāvā ir jāziņo konkursa dalībniekiem, cik vien drīz iespējams.

j) Katram žūrijas loceklim ir jāpiekrīt nosacījumam viņa līdzdalībai, – ka viņš / viņa nepiedalās, un nepiedalīsies, nav apspriedies un neapspriedīsies, nav sadarbojies un nesadarbosies, nav saistīts un nebūs saistīti ar kāda dizaina projekta iesniegšanu dalībai konkursā.

k) Noteikumos ir jāparedz, ka neviens no žūrijas locekļu radiniekiem (dizaina uzņēmums, komanda, ģimenes loceklis, utt) nedrīkst pieteikties konkursā. Jebkuriem šāda veida iesaistīšanās gadījumiem ir jābeidzas ar automātisku atstādināšanu no līdzdalības konkursā.

l) Tā ir žūrijas atbildība pievērst organizatoru uzmanību jebkuram potenciālam interešu konfliktam, kāds viņiem varētu būt.

2.2.2. Žūrijas pienākumi

a) Organizatoriem ir jāieceļ žūrijas priekšsēdētājs, citādi žūrijas komisija pati vari ievēlēt priekšsēdētāju no sava vidus, un pēc tam paziņot organizatoriem par savu lēmumu. Priekšsēdētājs darbosies kā galvenā kontaktpersona no žūrijas un organizatora puses (vadīs visus disputus, ievēros noteikto laiku, nodrošinās taisnīgumu, utt.).

b) Gadījumā, ja konkursā ir vairāk nekā viena žūrijas speciālistu grupa (piemēram, vairāk nekā vienai kategorijai), organizators, jeb katra no žūrijām, iecels priekšsēdētāju no savas grupas.

c) Konkursa organizatoriem ir jābūt skaidri izstrādātam novērtēšanas procesam, un tas ir savlaicīgi jāpaziņo visiem žūrijas locekļiem.

d) Ja organizatori, izmanto punktu skaita mehānismu kā daļu no novērtēšanas procesa, tas ir skaidri iepriekš jāpaziņo žūrijas locekļiem. Ir arī ieteicams, ka organizators lūdz atsauksmes no žūrijas attiecībā uz šiem mehānismiem / procesiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu uzlabojumu pieņemšanu.

e) Organizatoriem ir jāpaziņo katram žūrijas loceklim galīgā novērtējuma process un vērtēšanas mehānisms jau uzsākot vērtēšanas procesu..

f) Žūrijas locekļiem ir jāpiekrīt apmeklēt un jāapmeklē visas ieplānotās izskatīšanas un vērtēšanas procesa apspriedes, tās var notikt gan klātienē, gan arī izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

g)  Neviens lēmums netiks pieņemts, ja nenotiks pilna sastāva žūrijas sēde.

h)  Gadījumā, ja visi žūrijas locekļi nav klāt, organizators veiks konsultācijas ar klātesošajiem žūrijas locekļiem, lai atrastu vispiemērotāko lēmumu pieņemšanas procesu.

i) Noteikumiem ir jānosaka, ka žūrijas lēmums ir galīgs un saistošs, ka turpmāk nenotiks nekāda sarakste (starp žūriju un konkursa dalībniekiem) un ka piedaloties konkursā, žūrija un dalībnieki vienojas par šo procesu.

j) Konkursa organizatoriem ir jāsaglabā rakstisks apliecinājums, kurā ir apkopoti balsošanas rezultāti, lai to iekļautu galīgajā rakstiskajā ziņojumā kā pierakstus par procedūrām, izskatīšanas procesu un lēmumu pieņemšanas procesu. PDO organizatori mudina saglabāt šādu ierakstu atklātības nolūkos.

2.2.3. Atlīdzība žūrijas locekļiem

Ja žūrijas sanāksmes notiek klātienē, jau iepriekš ir jāizdara apsvērumi , lai, piemēram, par lidojumiem, izmitināšanu, ēdināšanu un ikdienas honorāru vai jebkurām citām piemērojamām  izmaksām varētu individuāli vienoties.

Piezīme rīkotājiem:

Ja godalgas piešķiršana ir ikgadējs notikums, žūrijas locekļi regulāri jāmaina.

Pasākuma organizētāji var apsvērt, ekspertu no PDO  kopienas uzaicināšanu piedalīties kā žūrijas locekļiem, lektoriem un / vai dalībniekiem.

Lūdzu, apmeklējiet PDO  oficiālo tīmekļa vietni, kurā ir atrodami Valdes locekļi,  Reģionālās padomnieki un Biedru organizācijas.

PDO dalībniekiem ir ekskluzīva piekļuve biedru sarakstam, izmantojot Biedru sadaļu tīmekļa vietnē.

2.3. Konkursa rīkotāju atbildība

a) Konkursa organizatoriem ir jānodrošina, ka konkursa žūrijas lēmumi un ziņojumi ir saskaņā ar vienošanās procesu, organizatori nedrīkst nekādā veidā piedalīties žūrijas pienākumu izpildē un lēmumu pieņemšanā. Organizatoru pienākumiem ir jābūt norādītiem noteikumus.

b) Organizatori nedrīkst veikt nekādu iesniegto dizaina darbu kvalitātes novērtējumu.

c) Tikai iesniegumu kvalitāte ir faktors pēc kura žūrijai jānosaka balvas (-u) ieguvēju (-s). Šī iemesla dēļ dizaineru vārdiem, kuri iesniedz darbus konkursam, ir jāpaliek anonīmiem, līdz žūrijas izvēle ir tikusi izdarīta un pēc tam, kad organizatori ir veikuši jebkādas uzvarējušo pieteikumu atbilstības pārbaudes.

d) Organizators ir atbildīgs par visu atbilstīgo pieteikumu nodošanu žūrijai.

e) Organizētāji nodrošina to, lai ikviena dizaina projekta iesniegumā nebūtu norādītas nekādas pazīšanas zīmes vai paraksti, un, ka ikviens pieteikums tiek iesniegts žūrijai anonīmi, piemēram, tam tiek piešķirts individuāls numurs, tādā secībā, kā pieteikums ir ticis iesniegts. Atbilstošais konkursa dalībnieka vārds un adrese netiek atklāti līdz galīgajam žūrijas lēmumam.

f) Organizatori izvērtē visus dalībnieku iesniegtos dizaina projektus, nosaka to atbilstību noteikumiem un izslēdz tos, kuri neatbilst. Tas ietver arī izlemt, vai novēlotie pieteikumi tiks izskatīti. Ja organizatori pagarina pieteikumu iesniegšanas termiņu un akceptē pēc termiņa iesniegtus pieteikumus, tas ir jāpaziņo publiski.

g) Organizatoriem ir jāatvieglo pieteikumu iesniegšanas process, lai nodrošinātu, ka pieteikumi atbilst konkursa nosacījumiem un atbilstības prasībām, kā tas ir izskaidrots noteikumos. Organizators arī reģistrē visus pieteikumus.

h) Organizatoriem ir jādarbojas kā dalībnieku un žūrijas starpniekam, tas nozīmē – jāpalīdz atvieglot jautājumu uzdošana un jānosūta atbildes visiem dalībniekiem. Organizatoru kontaktinformācijai un šai viņu lomai jābūt norādītai konkursa nolikumā.

i) Naudas balvas ir jāizmaksā viena mēneša laikā no paziņojuma par žūrijas lēmumu. Valstīs, kurās ir spēkā valūtas ierobežojumi, organizators ir atbildīgs par atļaujas pārskaitīt naudas balvu nokārtošanu ārzemju dalībniekiem.

J) Konkursos, kuri ir atvērti dalībniekiem no ārzemēm, organizators ir atbildīgs par jebkādu spēkā esošu valūtas ierobežojumu jautājumu nokārtošanu, lai nodrošinātu, ka maksājums tiek veikts laicīgi. Organizators ir atbildīgs par naudas balvu pārskaitīšanas atļauju nokārtošanu ārzemju dalībniekiem.

k) Organizators ir atbildīgs par savlaicīgu konkursa darbu atdošanas nodrošināšanu (ja vien nav nolikumā nav paziņots citādi jau izziņojot konkursu.)

2.4. Pieteikumu komiteja

a) Ja žūrijas komisijas sanāksme ilgs vairāk nekā divas dienas, organizatori var izveidot Pieteikumu komiteju no trīs vai vairākiem dalībniekiem.

b) Komiteja var palīdzēt pildīt organizatoru pienākumus, kā paskaidrots sadaļā 2.3.

c) Komitejai ir jānodrošina pārbaude, vai pieteicēja darba iesniegums atbilst noteikumiem, kuri ir aprakstīti uzaicinājuma nolikumā un organizatora noteiktajos atbilstības kritērijos.

d) Komitejai nedrīkst prasīt izvērtēt dizaina projekta iesnieguma kvalitāti. Viņu uzdevums ir novērtēt pieteicēja tiesības piedalīties konkursā un nodot žūrijai tos pieteikumus, kuri kvalificējas.

e) Komitejas locekļu vārdi, amati, organizācijas un komitejas atbildības jomas skaidrojums ir jāpublicē kopā ar žūrijas sarakstu.

2.5. Dalībnieku atbilstība

a) Konkursu izsludinot, organizatoram noteikumos ir skaidri jānorāda, uz kuru personu kategorijai (dizaineriem, studentiem, vai citai grupai) konkurss ir paredzēts un kam ir tiesības iesniegt iesniegumus tālākai izskatīšanai.

b) Organizatoriem Konkursa noteikumos ir jāiekļauj paziņojums, kurš izskaidro: indivīdi, tāpat kā jebkādi radinieki (kolēģi, dizaina uzņēmumi, komandas vai ģimenes locekļi), kuri ir tieši vai netieši ir saistīti ar konkursa organizēšanu vai  organizatoru pieņemtiem lēmumiem tiek automātiski izslēgti no konkursa, tāpat arī izslēgti no jebkādas palīdzības sniegšanas vai konsultēšanas konkursa pieteikuma gatavošanā. Jebkāda veida iesaistīšanās novedīs pie automātiskas diskvalifikācijas dalībai konkursā.

2.6. Iesniegšanas prasības

a) Nedrīkst būt nekādu šaubu par to, kādā veidā ir jāsagatavo un jāiesniedz pieteikumi ar atbilstošo informāciju par formātu (piem. elektroniskie faili, produktu maketi (modeļi), zīmējumi utt.), par izmēriem, ierobežojumiem, un visām citām instrukcijām, prasībām un termiņiem, ieskaitot datumus un laiku – visam minētajam ir jābūt norādītam noteikumos.

b) Skaidras prasības par iesniedzamo informāciju ļaus dizaineriem sacensties uz vienlīdzīgiem noteikumiem un ar skaidru izpratni par to, kas tiek prasīts no viņiem, un tas arī nodrošinās, ka būs stingrs pamats darbu novērtēšanai un atlasei.

c)  Nedrīkst būt nekāda dalības maksa par piedalīšanos konkursā, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams atgūt izmaksas, kas saistītas ar dārgiem materiāliem, kas tiek nodrošināti dalībniekiem. Šādā gadījumā atgūstamajai naudas summai ir jābūt iespējami zemai un skaidri norādītai konkursa dalībnieku rīcības kārtības un konkursa noteikumu aprakstā.

d) Organizatoram konkursa izsludināšanas laikā noteikumos ir skaidri jānorāda daudzums un nolūks, ar kādu organizators plāno izdot jebkādus katalogus, grāmatas, izmantot elektroniskos medijus un rīkot izstādes. Tāpat katram ir jāizskaidro nosacījumi par samaksu (ja tādi ir piemērojami), kas saistīti ar konkursa dalībnieku darbu.

e) Ikviens priekšlikums, izmantot iesniegtos darbus katalogos, elektroniskajos medijos, izstādēs, utt., ir skaidri jānosaka, jau izsludinot konkursa noteikumus, kas saistīti ar maksājumu dizaineram (-iem) šajā sakarā.

f) Tā ir organizatora atbildība pieprasīt rakstisku piekrišanu no katra dalībnieka, reproducēt viņa darbu noteiktajam mērķim (piem., katalogā, izstādei utt.), izskaidrojot laika grafiku un plānotos šīs informācijas saņēmējus.

g) Organizatoriem ir jāiekļauj nolikumā paziņojuma daļa, atbilstoši kurai visiem konkursa dalībniekiem ir jāpiekrīt, ka iesniedzot pieteikumu viņi apliecina, ka:

i) Dizaina projekta iesniegums nav ticis publicēts pirms konkursa, nedz arī pieteikts pretendējot uz citu balvu vai citā konkursā;

ii) Dizains ir viņa / viņas vai viņu (komandas/grupas) personīgi veikts darbs;

iii) Ka visi zīmējumi vai dizaina projekti ir tikuši sagatavoti pieteikuma iesniedzēja pārraudzībā;

iv) Ka dalībnieks piekrīt ievērot konkursa noteikumus, kā to ir noteicis organizators un pieņems, ka žūrijas pieņemtais lēmums ir galīgs un pēc tā nesekos nekāda korespondence;

v) Ka dalībnieks sniegs visu iespējamo informāciju un faktiskos pieteikuma izstrādājumu paraugus (ja nepieciešams), tālākai izpētei un izstādīšanai, kā tas tiek prasīts;

vi) Pieteikuma iesniedzējs atzīst, ka organizators ir noteicis nosacījumus darba atdošanai;

vii) Ka pieteicējs garantē, ka informācija, kas sniegta saistībā ar konkursu ir pareiza un pilnīga un, ka jebkura pieteikuma iesniedzēja sniegtā personiskā informācija tiks izmantota saskaņā ar organizatora privātuma (konfidencialitātes) politiku;

viii) Pieteicējs saprot, ka organizatori var izmantot viņa pieteikumu, attēlus un jebkādu reklāmas materiālu, kas ir saistīs ar viņa pieteikumu, tādā veidā, kā tas ir aprakstīts noteikumos (piem. grāmatā, katalogā, izstādē);

ix) Iesniedzot pieteikumu, pieteikuma iesniedzējs piekrīt noteikumiem, kuri ir izskaidroti saistošajos noteikumos

2.7. Intelektuālais īpašums

a) Tā ir konkursanta atbildība aizsargāt sava dizaina intelektuālo īpašumu, ja viņš/viņa izvēlas to izvietot publiskajā telpā, pirms tā iesniegšanas pasūtītājiem/attīstītājam. Šim padomam ir jābūt iekļautam noteikumos.

b) Naudas balvas izmaksa organizētājam dod iespēju izmantot laureātu dizaina priekšlikumu (-us) kādu laiku (piemēram, vienu gadu), laika posmā, sākot no dienas, kad žūrija ir vienojusies par konkursa uzvarētājiem. Tas ir jānorāda noteikumos saistībā ar žūrijas paziņojumu, par šī laika posmā sākumu no dienas, kad žūrija ir vienojusies par konkursa uzvarētājiem.

c) Organizatoriem ir skaidri jānorāda konkursa noteikumos, ja viņi plāno izmantot laureāta dizaina priekšlikumu (-us). Organizatoriem tāpat ir jāiekļauj detalizēts apraksts, ko konkrētajā laika periodā nozīmēs “izmantošana”.

d) Vai par reproducēšanas tiesību izmantošanu pienākas samaksa vai honorārs, ir risināms sarunās ar atsevišķiem dizaineriem vai dizaina komandām.

e) Ja organizators vēlas izmantot kādu dizaina projektu, kas tika pietikts konkursam, bet kas netika saņēmis balvu, organizators var to darīt tikai tad, ja tas ir iepriekš paredzēts un nepārprotami izskaidrots konkursa noteikumos.

f) Organizētājs nekādā veidā nevar mainīt vai grozīt iesniegto darbu bez dizainera rakstiskas piekrišanas. Organizatoram ir jāizskaidro šo nosacījumu konkursa noteikumos.

g) Noteikumos ir jābūt noteiktam, ka intelektuālais īpašums paliek konkursa dalībnieka īpašumā.

2.8. Aizsardzība un atpakaļ atdošana 

a) Organizators ir atbildīgs par visu saņemto pieteikumu drošību.

b) Rīkotājiem noteikumos ir jāiekļauj paziņojums, lai norādītu, vai pieteikumi tiks atdoti atpakaļ, kā arī noteikumi un nosacījumi attiecībā uz to, kurš par to maksā un, kad tas notiks.

c) Ja organizatori neiekļauj paziņojumu par to, vai pieteikumi tiks atdoti un nosacījumus par to, kurš maksās par to sūtīšanu un kad tas notiks, viņiem ir pienākums izpildīt visas prasības, par darbu atdošanu, kas saņemtas divu mēnešu laikā no apbalvošanas lēmuma uz organizatoru rēķina un veikt šo prasību izpildi divu mēnešu laikā no to saņemšanas.

2.9. Anonimitāte

a) Žūrija izskatīs visus pieteikumus anonīmi. Noteikumos ir jāparedz, ka iesniegtos dizaina projektus nedrīkst parakstīt un uz tiem nedrīkst būt nekādas atšķirības zīmes, piemēram, logotipi.

b) Žūrijai nedrīkst tikt izpausts konkursa dalībnieka vārds un adrese, un organizatoram ir jānumurē katrs pieteikums/darbs to saņemšanas secībā, pirms pieteikumi tiek nodoti žūrijai (kā tas ir izskaidrots sadaļā 2.3.).

2.10. Uzdevums

a) Organizatoram ir skaidri jādefinē un jāizskaidro konkursa mērķi, temats, tēmas un vispārējs konkursu uzdevums.

b) Ir jāsniedz pilna informācija par visiem konkursa aspektiem, tostarp par lēmumu pieņemšanas (izskatīšanas) procesu un žūrijas komisijas locekļiem.

c) Pilnīga un tieša konkursa uzdevuma definīcija ir jāiekļauj konkursa materiālos un jānosūta visiem konkursa dalībniekiem.

2.11. Laika grafiks

a)  Organizatoriem noteikumos ir skaidri jānosaka galvenie datumi un termiņi, kuri ir jāievēro gan dalībniekiem, gan žūrijas locekļiem, tostarp konkursa izsludināšanas datums, pieteikuma iesniegšanas termiņš, izskatīšanas (lēmuma pieņemšanas) norises laika grafiks, rezultātu paziņošanas datums un apbalvošanas ceremonijas datums.

b) Nosakot darbu iesniegšanas termiņu, ir jāņem vērā, ka ir nepieciešams pietiekami ilgs laiks, lai radītu darbu konkursam.

2.12. Godalgas (balvas)

a) Godalgai naudas izteiksmē vajadzētu būt ievērojami augstākai, nekā summa, kāda parasti tiek maksāta par tādu pašu dizaina projektu, ja šis darbs būtu ticis veikts kā līgumdarbs (tiešs pasūtījums.) Organizatoriem ir nepieciešams izpētīt, kāda naudas summa parasti tiek maksātu par šādu profesionālim pasūtītu līgumdarbu.

b) Organizatoriem ir jānodrošina, lai uzvarētājs ( -a, -i, -as) saņemtu viņam (ai, -ām,-iem) piešķirto balvas samaksu viena mēneša laikā pēc uzvarētāja ( -as, -u) pasludināšanas.

c) Organizatoram ir skaidri jādefinē godalgu skaits un naudas summas, kādas tiks izmaksātas godalgās.

d) Ja starptautiskiem dalībniekiem ir tiesības piedalīties konkursā, organizatoram ir jānorāda balvu naudas summa viņu vietējās valūtās kā arī ASV dolāros un eiro – salīdzināšanai.

e) Noteikumiem ir jānosaka, ka naudas balvā nav iekļauta samaksa par dizainera autortiesību izmantošanu.

f) Dizaina projekta attīstīšanas izmaksas – tā ir atsevišķa budžeta izskatīšana, par kuru vienojas ar dizaineru. Laika grafiks šim sarunu periodam ir jānorāda konkursa noteikumos.

g) Termiņiem un atlīdzībai, kas attiecas uz dizaina projekta attīstīšanas darbu, jābūt norādītiem konkursa noteikumos.

2.13. Dizaina projektu attīstīšana

a) Ja uzvarējušo dizaina darbu tiek plānots reproducēt, ražot vai kā citādi realizēt, organizatoram ir jāpasūta konkursantam  līgumdarbs izstrādāt dizaina koncepciju līdz nepieciešamajai stadijai. Organizatoram ir jāizskaidro šo nosacījumu normas noteikumos, izsludinot konkursu.

b) Ja nav paredzēts, ka dizaina projekti tiks pavairoti, tas ir skaidri jānorāda konkursa nosacījumos un noteikumos.

c) Ja uzvarējušajam konkursantam nav nepieciešamās pieredzes vai iekārtu, lai veiksmīgi pabeigtu iesākto projektu vai ražošanu, vai ja viņš nav spējīgs veikt šādu darbu saprātīgā laikposmā pēc tam, kad konkursa rezultāti ir tikuši paziņoti, tad žūrija var ieteikt kādu konsultantu vai dizaina organizāciju, lai tā sadarbotos ar konkursa dalībnieku.

d) Konkursa dalībniekam ir jābūt klāt visās diskusijās un ar viņu ir jākonsultējas ikvienai grupai par idejām un attīstīšanu, kas balstās uz konkursa dalībnieka iesniegto dizaina projektu. Samaksa par katru attīstīšanas diskusiju jānorunā atsevišķi ar organizatoru un konkursa dalībnieku.

2.14. Ziņojums

a) Organizatoriem vajadzētu sagatavot pilnu ziņojumu viena mēneša laikā pēc vērtēšanas procesā pieņemtā lēmuma. Šajā ziņojumā ir jāietver pieteikumu iesniedzēju skaits, žūrijas locekļu vārdi, uzvarētāju vārdi, žūrijas locekļu komentāri par iesniegto darbu kvalitāti kopumā, kā arī komentāri par uzvarējušajiem dizaina projektu pieteikumiem.

b) Ja šī informācija ir publiski pieejama internetā, organizatoram vajadzētu tiem, kuri interesējas, pēc pieprasījuma norādīt attiecīgo interneta vietnes adresi.

c) Organizatoriem savā ziņojumā jāietver uzvarējušo dizaina projektu augstas izšķirtspējas attēli (kā arī citu dalībnieku darbi, kurus organizatori uzskata par piemērotiem šādai izvietošanai).

d) Ja vienai vai vairākām žūrijas komisijām ir tikuši ievēlēti priekšsēdētājs( -a, -i, -as), viņiem arī ir jāiesniedz atsevišķs ziņojums, lai pārbaudītu, vai organizators ir ievērojis šīs PDO konkursu vadlīnijas.

2.15. Rezultātu publicēšana

Visiem konkursa dalībniekiem divu mēnešu laikā pēc konkursa noslēguma datuma rakstiskā veidā jānosūta informācija ar balvu ieguvēju vārdiem. Gadījumā, ja šī informācija ir publiski pieejama internetā, tad organizētājs norādīs attiecīgās interneta vietnes adresi.

2.16. Izstāde

a) Tam, cik lielā mērā mācībspēki var palīdzēt vai piedalīties pieteikumu sagatavošanā, jābūt skaidri noteiktam noteikumos. Ja ir atļauti sadarbības vai grupu pieteikumi, tad tas ir skaidri jānorāda.

b) Organizatoram noteikumos ir jāiekļauj skaidri un detalizēti paskaidrojumi par saviem nodomiem izstādīt un / vai publicēt darbus un ar kādu nolūku tas tiks darīts.

c) Konkursa dalībniekiem, kas neieguva balvu, ir tiesības atteikties no savu darbu izstādīšanas vai publicēšanas.

Organizatoriem ir jānodrošina, ka konkursa noteikumos tā izsludināšanas brīdī viss, kas attiecas uz izstādi un publicēšanu, ir detalizēti izskaidrots. Organizatori var noteikt termiņu kādā ir jāapstiprina dalība izstādē, piemēram, vienu mēnesi pēc žūrijas komisijas lēmuma pasludināšanas.

IEROBEŽOTIE KONKURSI

3.1. Definīcija

Ierobežots konkurss ir ierobežots līdz diviem vai vairākiem individuāliem dizaineriem vai dizaina komandām, kuras organizatori ir izvēlējušies un uzaicinājuši sacensties. Ierobežots konkurss ļauj izvēlētiem dizaineriem konkurēt saskaņā ar vienādiem noteikumiem,  ar iepriekš noteiktiem nosacījumiem un konkrētu dizaina uzdevumu. Ierobežotu konkursu organizatori var piedāvāt konkursa dalībniekiem samaksu par viņu dalību.  Šāda veida konkursa rezultātā var tikt noslēgts līgums, lai īstenotu uzvarējušo dizaina projektu.

3.2. Noteikumi 

Visi noteikumi, kurus piemēro atklātiem konkursiem (paskaidrots šo vadlīniju sadaļā 2.0.)  vienlīdz attiecas arī uz ierobežotajiem konkursiem, un tiem ir jābūt atspoguļotiem ierobežoto konkursu noteikumos ar turpmāk minētajiem papildinājumiem/atšķirībām (paskaidrots sadaļā 3.0.).

3.3. Samaksa (honorāri)

Ierobežotajā konkursā katram dalībniekam izmaksā vienādu honorāru saskaņā ar ieguldīto darbu un atbilstoši konkursa uzdevumam.  Šim honorāram ir jābūt ievērojami augstākam nekā samaksa, ko parasti maksā par tādu pašu dizaina projektu, ja tas tiek tiešā veidā pasūtīts kā profesionāls līgumdarbs. Organizatoriem ir jāveic izpēte, lai noskaidrotu, kāda ir parastā samaksa par šādu profesionāla izpildījuma pasūtījuma darbu.

3.4. Anonimitāte

Visu dizaineru vārdi, kuri piedalās konkursā, ir jādara zināmi visiem pārējiem dalībniekiem, nosūtot dizaina konkursa uzdevumu, aicinot piedalīties konkursā.

KONKURSI UN STUDENTI

a) Konkursus studentiem nevajadzētu uzskatīt par lētu veidu, kā iegūt dizaina darbu. Studentiem vismaz ir jāsaņem samaksa, balvas (godalgas) un publicitāte. Viņu intelektuālais īpašums ir jāciena pēc tādiem pašiem noteikumiem, kādi tiek piemēroti profesionāliem dizaineriem par līdzvērtīgu darbu.

b) Galvenais mērķis, kādēļ studentiem vajadzētu piedalās konkursos, ir nodrošināt viņiem izglītojošu pieredzi. Tādēļ konkursam vajadzētu būtiski palielināt viņu izpratni par profesionālu dizainu.

c) Konkursi var tikt organizēti:

– vienīgi ar studentu līdzdalību vai
– gan studentiem, gan dizaina profesionāļiem.

d)  Atklāto un ierobežoto konkursu  augstāk minētie noteikumi ir jāievēro tieši tāpat konkursos, kas paredzēti studentiem.

e)  Dizaina studenti ir tiesīgi piedalīties konkursos uz tādiem pašiem noteikumiem kā profesionāli dizaineri, ja vien tas nav konkurss, kas domāts vienīgi studentiem. Šādā gadījumā konkursam ir jāatbilst noteikumiem un ieteikumiem no sadaļām 4.0 un 5.0.

4.1. Konkursi, kuros var piedalīties gan profesionāli dizaineri, gan studenti

4.1.1. Noteikumi

a) Noteikumi par atklātiem vai ierobežotiem konkursiem (kas piemērojami dizaina projektu konkursiem), kas ir izskaidroti šo vadlīniju sadaļās 2.0. un 3.0. kā arī noteikumi, kas izskaidroti šajā sadaļā (4.0.), ir jābūt atspoguļotiem konkursa noteikumos, kurā piedalās gan profesionāli dizaineri, gan studenti.

b) Konkursu noteikumos tiem konkursiem, kas ir atvērti studentiem un dizaina profesionāļiem, ir skaidri jāpaskaidro ka:

1) Studenti un profesionāli dizaineri piedalās saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem un nosacījumiem, pretendējot uz tādām pašām godalgām un visi ir vienlīdzīgi iekļauti, lai piedalītos savu dizaina darbu tālākā attīstīšanā,

               vai

2) ir atsevišķi noteikumi dalībniekiem studentiem un atsevišķi noteikumi dalībniekiem, kas ir profesionāli dizaineri. Šajā gadījumā noteikumos ir skaidri jāizskaidro atšķirības katrai no pieteikumu grupām, t.i. atšķirības attiecībā uz:

– Godalgām (jeb naudas balvām);
– Izskatīšanas procesu;
– Atbilstības kritērijiem;
– Noteikumiem;
– Jelkādiem citiem faktoriem.

c) Organizatoriem konkursa noteikumos ir jādefinē ikviena atšķirība starp dizaina profesionāļiem un studentiem, pretējā gadījumā studentiem ir tiesības uz tādiem pašiem pabalstiem, godalgām un aizsardzību kā konkursa dalībniekiem, kas ir profesionāļi.

d) Pirms piedalīšanās projektu konkursā, studentiem ir jāpanāk iepriekšēja vienošanās ar savu izglītības iestādi, kas attiecas uz šādiem punktiem:

–  Izglītības iestāde ir jāiepazīstina ar konkursa noteikumiem jau iepriekš, gadījumā, ja tas ietekmē mācību programmu.
–  Ir jābūt skaidrībai par naudas balvu piešķiršanu vai cita veida kompensācijas attiecībās starp studentu un izglītības iestādi gadījumā, ja students uzvar konkursā.
–  Pieteikuma Intelektuālā īpašuma īpašumtiesību sadale starp studentu un izglītības iestādi ir jānosaka iepriekš, gadījumā, ja tālāk sekos dizaina projekta attīstīšana.

Organizatori nevar būt iesaistīti nekādos strīdos (domstarpībās) šajā kontekstā.

4.2. Konkursi tikai studentiem un izglītības iestādēm

4.2.1. noteikumi

a) Konkursa noteikumiem ir skaidri jādefinē un jāizskaidro uzdevuma tēma un konkursa mērķi; uzdevumam ir jābūt informatīvam attiecībā uz visiem konkursa aspektiem.

b) Konkursu izsludint, noteikumos ir skaidri jānorāda, cik lielā mērā mācībspēki var palīdzēt vai būt piedalījušies iesniegtajos pieteikumos. Tāpat ir skaidri jānorāda, ka sadarbības vai grupu pieteikumi tiks akceptēti.

c) Godalgas konkursos, kuri ir atvērti tikai studentiem, var atšķirties atkarībā no konkursa mērķiem / sarežģītības un organizatoru statusa. Noteikumos skaidri jānorāda atšķirība starp godalgām, ieskaitot godalgām atvēlētās naudas daudzumu.

d) Studentu autortiesības un patenti (Intelektuālais īpašums), tiks ņemti vērā, ja konkurss ietver komerciālu vai reklāmas mērķi.

e) Jebkādiem maksājumiem par komerciālu ražošanu vai konkursa pieteikuma attīstīšanu jābūt salīdzināmiem ar normālu profesionāla darba samaksu un par to ir jāvienojas ar konkursa dalībnieku.

f) Ja dizaina projektu konkurss prasa fizisku darbu iesniegšanu, pasūtītājam/attīstītājam ir jāapmaksā visu autoru darbu nosūtīšanas izmaksas, kuri atlasīti godalgu saņemšanai, divu mēnešu laikā pēc paziņojuma par uzvarētāju (-iem), vai divpadsmit mēnešu laikā, ja fiziski iesniegtie konkursa darbi tiek izstādīti vai kā citādi publiski reklamēti. Jebkura novirzīšanās no šī panta (f), ir atsevišķi jāizklāsta noteikumos.

g) Konkursus var un vēlams organizēt tā, lai tie atbilstu un kļūtu par daļu no mācību programmas.

4.3. Noteikumi, kuri ir jāievēro studentiem un izglītības iestādēm

a) Studentiem ir jāpiedalās konkursos tikai no pašu brīvas gribas un saskaņā ar nolikuma noteikumiem un konkursa uzdevumu, ņemot vērā savu izglītības programmu, laika grafikiem, pieejamām iekārtām un izaugsmi izglītībā.

b) Visi jautājumi, par iespējamo godalgu piešķiršanu starp studentiem un viņa/viņas skolu ir jārisina saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas ir paskaidroti konkursa noteikumos. Šie noteikumi ir jāievēro studentiem, skolām un organizatoriem.

c) Ja studenta iesniegtais darbs saņem godalgu un/vai, ja tas tiek atlasīts ražošanai, visa veida samaksas vai cita veida piešķirtās atlīdzības sadalei starp studentu un izglītības iestādi ir jāatbilst saskaņā ar iepriekšēju līgumu vai vienošanos starp studentu un izglītības iestādi. Organizatori nevar būt iesaistīti nekādos strīdos (domstarpībās) šajā sakarā.