Datu drošība

Ar šo paziņojam, ka šeit – LDS mājaslapā – ievēro kopš 2018. gada 25. maija spēkā stājušos Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Lūdzu steidzami sazināties ar LDS mājaslapas redaktori izmaiņu ieviešanas un datu dzēšanas nolūkā, ja Jūsu intereses šajā mājaslapā tiek aizskartas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti -Vispārīgās datu aizsardzības regulu.

Rakstiet: viva.ievina@design.lv
vai aizpildiet saziņas tabulu zemāk lapas apakšā!

 

Lietošanas noteikumi un datu privātuma politika

Šajos Lietošanas noteikumos un datu privātuma politikā (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir noteikta kārtība, kādā biedrība  “Latvijas Dizaineru savienība”, reģistrācijas numurs: 40008001339, juridiskā adrese Tēriņu iela 13, Rīga, LV-1004, Latvija ( turpmāk tekstā -LDS), veic personas datu apstrādi, kā arī kārtība, kas jāievēro, lietojot LDS mājaslapu www.design.lv.

Šie Noteikumi piemērojami, ja

1) fiziskā persona, kas ir LDS biedrs, turpmāk tekstā saukta – LDS biedrs, jau ir pēc savas brīvas gribas ierakstījis savus sensitīvos datus un publiskojis tos LDS mājaslapā (turpmāk tekstā arī ML) līdz šo Noteikumu stāšanās spēkā brīdim vai arī to darīs, šiem Noteikumiem spēkā esot (un abos gadījumos ar savu aizpildīto LDS anketu apliecinājis, ka šie dati ir saglabājami un noteicis, kā un kādiem mērķiem tie ir izmantojami); šie noteikumi attiecībā uz LDS biedra personas datiem un citiem viņu publiskotajiem datiem un vizuālo materiālu, tiek piemēroti līdz brīdim, kamēr tie LDS ML atrodas un nav dzēsti no LDS ML LDS biedra profila;

2) fiziskā vai juridiskā persona, kas ir LDS ML lietotājs, turpmāk tekstā saukta – Lietotājs – iepazīstas ar LDS ML saturu un izmanto tajā esošo informāciju.

  1. Autortiesības

Visi LDS biedru darbi, kas publicēti LDS ML, tiek aizsargāti ar Autortiesību likumu. Lietotājam ir aizliegts pārpublicēt, izplatīt, kopēt, uzglabāt un citādi izmantot darbus bez viņu autorības pieminēšanas. Izmantojot autoru darbu attēlus komerciālos nolūkos, nepieciešama autora rakstveida atļauja. Autortiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie Autortiesību likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ar šo rīcību nodarīta autoram.

Par publikāciju un komentāru saturu un to atbilstību likumdošanas normām ir atbildīgi to autori.

  1. LDS biedru profila informācija

Katram LDS biedram tiek dota iespēja reklāmas nolūkos, lai popularizētu savu vārdu un savu radošo darbību, izveidot savu LDS ML profilu, turpmāk tekstā – LDS biedra profilu, kurā LDS biedrs var publicēt un labot jau norādītos personas datus, tos saglabāt, norādīt, kādu informāciju vēlas saņemt no LDS un citām personām uz savu e-pastu, kā arī atteikties no e-pastu saņemšanas no LDS un citām personām.

LDS biedram ir iespēja un tiesības dzēst savu LDS biedra profilu jebkurā laikā.

Nepatiesas, kļūdainas vai ārējiem normatīvajiem aktiem neatbilstošas informācijas sniegšanas gadījumā LDS ir tiesības izdzēst LDS biedra profilu.

LDS biedram ir pienākums glabāt drošā vietā savus autorizēšanās datus, lai tie netiktu pieejami citām personām.

  1. LDS biedra dati un to izmantošana

Pēc reģistrēšanās LDS ML LDS biedra profilā  LDS kļūst pieejami šajā sadaļā norādītie LDS biedra dati, un tikai tie dati, kas nepieciešami LDS statūtos paredzētās darbības nodrošināšanai, kā arī komunikācijas nodrošināšanai ar LDS biedru. Šajā punktā skaidrots, kādi dati un kādiem mērķiem ir nepieciešami, kā arī kādā veidā tie var tikt izmantoti.

  1. LDS biedru identificējoša informācija

LDS biedra vārds, uzvārds un e-pasts tiek izmantots, lai LDS identificētu LDS biedru.

Pēc paša LDS biedra brīvas izvēles, kas apliecināta saziņā ar LDS, LDS biedru identificējoša informācija ir pieejama arī LDS ML Lietotājam tādā apjomā, kā LDS biedrs ir norādījis.

4.1. LDS biedra kontaktinformācija

Komunikācijai ar LDS biedru tiek izmantots telefona numurs un e-pasta adrese.

Telefona numuru un e-pasta adresi LDS izmanto saziņai ar LDS biedru, lai risinātu dažādus organizatoriskus, informatīvus un tehniskus jautājumus.

LDS biedram ir iespēja izvēlēties, kādu informāciju viņš vēlas turpmāk saņemt savā e-pastā no LDS, atzīmējot to savā LDS biedra profilā. LDS biedrs pēc savas izvēles var izvēlēties saņemt LDS informāciju uz savu e-pastu, kā arī atteikties no tās. Atteikšanos var veikt LDS biedra profilā vai arī spiežot uz speciāla šim nolūkam paredzēta linka saņemtā e-pasta noslēguma daļā.

Lai nodrošinātu biedrības statūtos paredzēto darbu, LDS saglabā komunikācijas informāciju.

4.2. Parole

Paroli turpmāk LDS biedrs izmanto, lai autorizētos LDS ML.  Paroli ir aizliegts izpaust vai nodot citām personām. Ja  LDS biedrs ir aizmirsis paroli, to ir iespējams atjaunot saziņā ar administratoru/biedrzini.

4.5. Nodarbošanās

Informācija par LDS biedra  nodarbošanos turpmāk tiks izmantota statistikas un analīzes mērķiem, kā arī, pēc LDS biedra vēlēšanās – viņa reklamēšanai.