Biedru naudas NOLIKUMS

LDS2

Nolikums par biedru naudu.

Apstiprināts LDS valdē
2022.gada 13.janvārī

 1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā maksājama LDS biedru nauda, pamatojoties uz biedrības “Latvijas Dizaineru savienība” (LDS) statūtu 6.1. panta noteikto un LDS 2014. gada 22. februārī biedru sapulcē pieņemto lēmumu, valde nosaka biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību.
 2. Biedra nauda ir gada maksājums, kuru maksā katrs LDS biedrs. Biedru naudas maksājuma mērķis ir nodrošināt biedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanai nepieciešamo izdevumu segšanu. Biedru nauda ir maksājama par kalendāro gadu.
 3. Vienam biedrības biedram biedra nauda no 2022. gada 1. janvāra ir noteikta EUR 5 (pieci eiro) mēnesī jeb EUR 60 (sešdesmit eiro) gadā.
 4. Pensijas vecumu sasniegušie biedri ir atbrīvoti no biedru naudas maksas, bet var to maksāt pēc paša vēlēšanās un iespējām.
 5. Daudzbērnu ģimenes viens no vecākiem (trīs bērni un vairāk, un katra bērna vecums nav lielāks par 18 gadiem) maksā 50% no biedra naudas gada maksājuma summas.
 6. LDS valdē ievēlētie biedri ir atbrīvoti no biedra naudas maksas veikšanas uz valdes locekļa pienākumu veikšanas laiku.
 7. Biedri, kas aktīvi darbojas LDS labā (revīzijas komisija, deleģētie biedri, LDS projektos iesaistītie biedri), pēc vienošanās ar valdi tiek atbrīvoti (pilnībā vai daļēji) no biedra naudas maksas veikšanas.
 8. Lai iegūtu balss tiesības biedru kopsapulcē, biedra naudai jābūt nomaksātai par diviem pēdējiem atskaites gadiem, ne vēlāk kā 14 dienas līdz kārtējai biedru kopsapulcei.
 9. Ja biedrs kādu iemeslu dēl nevar nomaksāt biedru naudas maksājumu, tad biedrs laicīgi iesūta rakstisku iesniegumu ar pamatojumu valdei, un valde to izskata tuvākās sapulces laikā.
 10. Biedru nauda ir jāiemaksā LDS bankas kontā, noteikti norādot maksājuma uzdevumā, ka tas ir biedru naudas maksājums par konkrētu biedru (norādīt vārdu un uzvārdu) un mēnesi vai laika posmu un gadu, par kuru tā tiek maksāta.
 11. Ja biedrs vēlas saņemt rēķinu par biedra naudas maksājumu, viņš laicīgi rakstiski par to paziņo valdei, norādot rekvizītus rēķina sagatavošanai.

 

LDS rekvizīti biedru naudas iemaksai:
Reģ. Nr. 40008001339
A/s “SEB Unibanka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV23UNLA0001003700713
LDS juridiskā adrese: Tēriņu iela 13, Rīga, LV-1004

Jautājumu gadījumā par biedru naudas maksājumiem jāsazinās ar biedrzini Ievu Dumbrovsku