Latvijas Dizaina stratēģija 2022-2027

Latvijas_DIZAINA_strateeggija

Kultūras ministrija (KM) ir apstiprinājusi un publicējusi Latvijas Dizaina stratēģiju 2022.-2027. gadam, ko izstrādājuši tās konsultatīvās institūcijas – Latvijas Dizaina padomes – eksperti sadarbībā ar speciālistiem no dažādām tautsaimniecības jomām, kas tieši vai pastarpināti saistītas ar dizainu.

Latvijas Dizaina nozares  stratēģija ir nozares attīstības redzējums 2022.-2027.gadam, kas padziļināti attīsta Kultūrpolitikas pamatnostādnēs 2022.-2027.gadam “Kultūrvalsts” definētās prioritātes un rīcības virzienus.

Ilgtermiņa vīzija

Latvijā tiek pilnvērtīgi izmantotas dizaina daudzveidīgās iespējas un inovāciju potenciāls, lietojot to kā paņēmienu kopumu tautsaimniecības izaugsmes, indivīdu un sabiedrības labbūtības un vides ilgtspējas sekmēšanai, kā arī nacionālās identitātes un valsts tēla veidošanai.

Mērķis

Dizains tiek izmantots kā stratēģisks rīks laikmeta izaicinājumu risināšanai Latvijā.

Mērķauditorija

Dizaina stratēģijas mērķauditorija ir dažādu ar dizainu saistītu nozaru politikas veidotāji, publisko pakalpojumu sniedzēji, sabiedriskās organizācijas, izglītības iestādes, uzņēmumi un profesionāļi.

Informācijai:

  • Dizaina stratēģiju izstrādāja Latvijas Dizaina padomes eksperti 2021.–2022. gadā.
  •  Stratēģiju rediģēja Latvijas Dizaina padomes priekšsēdētāja, Rīgas pilsētas galvenā dizainere Evelīna Ozola.
  • 2022.gada 13.aprīlī Latvijas Dizaina padome stratēģiju prezentēta kultūras ministram Naurim Puntulim.
  • 2022.gada 11.maijā Latvijas Dizaina padome stratēģiju apstiprināja.
  • 2022.gada  13.oktobrī – stratēģiju apstiprināja kultūras ministrs Nauris Puntulis.