Līdz pieteikšanās termiņa beigām
Dienas
Stundas
Min.
Sek.


LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi laukAnitra_logo_mazs
AttelsR_250x200
Kronospan_250x200ACS_LV_AJ-Logo-mazais
sadolin_250x200

Statūti

Biedrības “Latvijas Dizaineru savienība” statūti

Apstiprināti ar LDS 2020. gada 22. februāra biedru sapulces lēmumu.

 

 1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Dizaineru savienība”, saīsināti: ”LDS” (turpmāk tekstā – LDS), tulkojums angļu valodā: Latvian Designers’ Society.

1.2. Biedrība “Latvijas Dizaineru savienība” ir sabiedriskās organizācijas “Latvijas Dizaineru savienība” mantas, tiesību un saistību mantiniece.

1.3. LDS ir profesionāla radoša organizācija dizaina jomā.

 

 1. Biedrības mērķi un uzdevumi.

2.1. LDS mērķi ir:

2.1.1. dizaina attīstības veicināšana, tā vērtību apzināšana un saglabāšana;

2.1.2. visu Latvijas dizaineru sadarbības sekmēšana; to interešu un tiesību noteikšana un aizstāvēšana;

2.1.3. sabiedrības izglītošana un informēšana dizaina jomā.

2.2. Mērķu sasniegšanai LDS ir šādi uzdevumi:

2.2.1. piedalīties Latvijas valsts kultūrpolitikas veidošanā, ar dizainu saistītu likumdošanas aktu, valdības un pašvaldību lēmumu sagatavošanā;

2.2.2. veicināt dizaineru jaunradei labvēlīgus apstākļus, pārstāvēt dizainerus valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijās;

2.2.3. aizstāvēt sabiedrības vajadzību pēc kvalitatīva dizaina un deleģēt pārstāvjus ekspertu un žūrijas komisijās, padomēs u.c. institūcijās, kur izlemj dizaina, kultūras un citus sabiedrībai nozīmīgus jautājumus;

2.2.4. veicināt profesionālo dizaina kritiku un dizaina teorijas attīstību;

2.2.5. nodrošināt starptautiskās un vietējās informācijas apriti un pieejamību visās dizaina jomās;

2.2.6. nodrošināt dizaineru radošās darbības datu reģistra izveidi un uzturēšanu;

2.2.7. veikt izstāžu, lekciju, semināru u.c. pasākumu organizēšanas darbību Latvijā un ārzemēs;

2.2.8. organizēt dizaineru profesionālo sertifikāciju un izsniegt sertifikātus dizainera praksei noteiktās dizaina jomās;

2.2.9. likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pildīt valsts un pašvaldību deleģētas funkcijas;

2.2.10. sadarboties kopīgo mērķu īstenošanai ar citām profesionālajām radošām organizācijām un citām institūcijām Latvijā un ārzemēs, kā arī ar starptautiskajām organizācijām;

2.2.11. veikt citus ar LDS mērķiem saistītus uzdevumus.

 

 1. Biedrības darbības termiņš.

3.1. LDS ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

 1. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. LDS biedru veidi:

4.1.1. LDS var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona – profesionāls dizainers, kas atbalsta LDS mērķus un statūtus un kas darbojas kādā no dizaina jomām Latvijā vai ārzemēs, vai juridiska persona – LDS mērķus un statūtus atbalstošs uzņēmums, kas veic profesionālu darbību kādā no dizaina jomām Latvijā vai ārzemēs un kurā tiek nodarbināti profesionāli dizaineri. Juridiskas personas biedrs ir ar 1 balss tiesībām.

4.1.2. LDS darbībā var piedalīties personas ar īpašu statusu – goda biedri, asociētie biedri un biedru kandidāti.

4.1.3. Goda biedrs ir LDS biedrs, kas pārtraucis savu profesionālo darbošanos, jo ir pensionējies. Goda biedram ir tās pašas tiesības un pienākumi izņemot;
– tas ir atbrīvots no biedra naudas maksāšanas;
– nav tiesības piedalīties LDS pārvaldē, tikt ievēlētam LDS institūcijās, veidot LDS struktūrvienības.

4.1.4. Asociētais biedrs ir LDS mērķus un statūtus atbalstošas organizācijas un iestādes. Asociētajam biedrs ir tās pašas tiesības un pienākumi izņemot:

– nav balss tiesības;

– tas ir atbrīvots no biedra naudas maksāšanas,

– nav tiesības piedalīties LDS pārvaldē, tikt ievēlētam LDS institūcijās, veidot LDS struktūrvienības.

4.1.5. LDS biedru kandidātam ir tās pašas tiesības un pienākumi izņemot:

– nav balss tiesības;

– tas ir atbrīvots no biedra naudas maksāšanas,

– tam ir tiesības kļūt par LDS biedru,

– nav tiesības piedalīties LDS pārvaldē, tikt ievēlētam LDS institūcijās, veidot LDS struktūrvienības.

4.1.6. Uzņemšanas kārtību, pieteikuma formu, biedru statusu, nepieciešamo vizuālo materiālu un dokumentu sarakstu nosaka “Nolikums par jaunu biedru uzņemšanu”, ko izstrādā un pieņem valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu LDS pieņem valde. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LDS biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc viena gada kopš pēdējā noraidošā lēmuma pieņemšanas brīža.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LDS, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no LDS ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk nekā 2 gadus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. nodara morālu vai materiālu kaitējumu LDS;

4.5.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par LDS biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no LDS un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

 1. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. LDS biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties LDS pārvaldē, tikt ievēlētam LDS institūcijās;

5.1.2. saņemt informāciju par LDS darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LDS institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos LDS organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LDS darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. veikt brīvprātīgo darbu LDS labā, noslēgt par to rakstveida līgumu, norādot veicamo darbu un tā izpildes termiņu, kā arī saņemt atlīdzību par izdevumiem, kas radušies brīvprātīgā darba izpildes gaitā;

5.1.5. veidot LDS struktūrvienības;

5.1.6. saņemt LDS biedra karti.

5.2. LDS biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot LDS statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. piedalīties biedru sapulcēs;

5.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LDS mērķu un uzdevumu realizēšanu;

5.2.5. sniegt datus par savu kontaktadrešu vai tālruņu numuru maiņu LDS lietvedībai, kā arī papildināt informāciju par savu profesionālo darbību dizaineru reģistrā. Ja biedrs nav darījis zināmus LDS savus jaunos datus, viņš pats uzņemas atbildību par visu ar to saistīto, tai skaitā – savām nerealizētajām tiesībām.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

 1. Biedru nauda.

6.1. LDS biedri maksā biedru naudu ne retāk kā vienu reizi gadā, tās apjomu un maksāšanas kārtību “Nolikumā par biedru naudu” nosaka valde.

6.2. Iestājoties LDS biedri maksā vienreizēju iestāšanās naudu, tās apjomu un maksāšanas kārtību “Nolikumā par biedru naudu” nosaka valde.

 

 1. Biedrības struktūrvienības.

7.1. Ar valdes lēmumu var tikt izveidotas LDS dizaina nozaru un citas struktūrvienības. LDS struktūrvienības nekļūst par juridiskām personām.

7.2. Struktūrvienību darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LDS regulē “Nolikums par struktūrvienībām’, ko izstrādā un apstiprina LDS valde.

 

 1. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

8.1. Biedru sapulce ir augstākā LDS lēmējinstitūcija.

8.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LDS biedri.

8.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā reizi 2 gados.

8.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LDS biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

8.5. Par biedru sapulces sasaukšanu Valde biedriem paziņo un tās darba kārtību dara zināmu ne vēlāk kā 14 dienas pirms biedru sapulces sasaukšanas.

8.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā 25% biedru.

8.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, valde ne vēlāk kā pēc 5 nedēļām no jauna sasauc biedru sapulci ar tādu pašu darba kārtību, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri un, ka par tās sasaukšanu ir paziņots biedriem un tās darba kārtība darīta zināma vismaz 14 dienas pirms sapulces sasaukšanas.

8.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Pieņemt lēmumus par statūtu grozījumiem, LDS darbības izbeigšanu un turpināšanu ir tiesīga biedru sapulce , kurā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

8.9 Vēlot jaunu vadību biedru sapulce vispirms izvirza un ievēl biedrības priekšsēdētāju, bet pēc tam izvirza un ievēl valdes locekļus.

8.10. Biedru     sapulču starplaikos lēmumus pieņem valde.

8.11. Biedri – juridiskās personas – biedru sapulcē piedalās katrs ar vienu balsi.

 

 1. Izpildinstitūcija.

9.1. Biedrības priekšsēdētāju biedru sapulce ievēl uz diviem gadiem aizklātās un vienlīdzīgās vēlēšanās. Biedrības priekšsēdētājs vada LDS darbību atbilstoši biedrības mērķiem un uzdevumiem, pārstāv LDS valsts institūcijās un iestādēs, kā arī nevalstiskajās organizācijās.

9.2. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 5 valdes locekļiem, fiziskām personām, tajā skaitā – biedrības priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, biedrziņa. Valdi uz diviem gadiem ievēl biedru sapulce aizklātās un vienlīdzīgās vēlēšanās.

9.3. Valde ir tiesīga aizstāt no valdes pienākumu pildīšanas atkāpušos valdes locekli ar to valdes locekļa kandidātu, kas biedru sapulcē ir izvirzīts no tās pašas dizaina nozares vai nākamo no jebkuras nozares, kurš balsojumā ir ieguvis nākamo lielāko balsu skaitu.

9.4. Valde no valdes locekļu vidus ievēl biedrības priekšsēdētāja vietnieku, kurš organizē valdes darbu un biedrības priekšsēdētāja prombūtnes laikā veic viņa funkcijas.

9.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

9.6. Valde ir lemttiesīga ja tās sēdē piedalās vismaz 3 locekļi.

9.7. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu.

9.8. Valdes sēdes tiek protokolētas, lēmumu balsojumos norādot, kā balsojis katrs valdes loceklis.

9.9. Biedrības priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks ir tiesīgi pārstāvēt biedrību katrs atsevišķi.

9.10. Pārējie 3 valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt biedrību visi kopā.

9.11. Valdes loceklis var pildīt savus pienākumus, noslēdzot par to darba līgumu ar LDS un saņemot par to atlīdzību, kuras apjomu nosaka valde.

9.12. Valde sanāk pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos.

 

 1. Revīzijas komisija.

10.1. LDS finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija 3 cilvēku sastāvā, kuru ievēl biedru sapulce uz diviem gadiem.

10.2. LDS revīzijas komisijas loceklis nevar būt LDS valdes loceklis.

10.3. Revīzijas komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu:

10.3.1. veic LDS mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.3.2. dod atzinumu par LDS budžetu un gada pārskatu;

10.3.3. izvērtē LDS grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.3.4. sniedz ieteikumus par LDS finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

10.4. Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5. Revīzijas komisija var saņemt atlīdzību par savu darbu, ja par to ir valdes lēmums.

 

Latvijas Dizaineru savienības priekšsēdētāja

Barbara Freiberga

 

 

Nolikums par biedru naudu.

Apstiprināts LDS valdē
2022.gada 13.janvārī

 1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā maksājama LDS biedru nauda, pamatojoties uz biedrības “Latvijas Dizaineru savienība” (LDS) statūtu 6.1. panta noteikto un LDS 2014. gada 22. februārī biedru sapulcē pieņemto lēmumu, valde nosaka biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību.
 2. Biedra nauda ir gada maksājums, kuru maksā katrs LDS biedrs. Biedru naudas maksājuma mērķis ir nodrošināt biedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanai nepieciešamo izdevumu segšanu. Biedru nauda ir maksājama par kalendāro gadu.
 3. Vienam biedrības biedram biedra nauda no 2022. gada 1. janvāra ir noteikta EUR 5 (pieci eiro) mēnesī jeb EUR 60 (sešdesmit eiro) gadā.
 4. Pensijas vecumu sasniegušie biedri ir atbrīvoti no biedru naudas maksas, bet var to maksāt pēc paša vēlēšanās un iespējām.
 5. Daudzbērnu ģimenes viens no vecākiem (trīs bērni un vairāk, un katra bērna vecums nav lielāks par 18 gadiem) maksā 50% no biedra naudas gada maksājuma summas.
 6. LDS valdē ievēlētie biedri ir atbrīvoti no biedra naudas maksas veikšanas uz valdes locekļa pienākumu veikšanas laiku.
 7. Biedri, kas aktīvi darbojas LDS labā (revīzijas komisija, deleģētie biedri, LDS projektos iesaistītie biedri), pēc vienošanās ar valdi tiek atbrīvoti (pilnībā vai daļēji) no biedra naudas maksas veikšanas.
 8. Lai iegūtu balss tiesības biedru kopsapulcē, biedra naudai jābūt nomaksātai par diviem pēdējiem atskaites gadiem, ne vēlāk kā 14 dienas līdz kārtējai biedru kopsapulcei.
 9. Ja biedrs kādu iemeslu dēl nevar nomaksāt biedru naudas maksājumu, tad biedrs laicīgi iesūta rakstisku iesniegumu ar pamatojumu valdei, un valde to izskata tuvākās sapulces laikā.
 10. Biedru nauda ir jāiemaksā LDS bankas kontā, noteikti norādot maksājuma uzdevumā, ka tas ir biedru naudas maksājums par konkrētu biedru (norādīt vārdu un uzvārdu) un mēnesi vai laika posmu un gadu, par kuru tā tiek maksāta.
 11. Ja biedrs vēlas saņemt rēķinu par biedra naudas maksājumu, viņš laicīgi rakstiski par to paziņo valdei, norādot rekvizītus rēķina sagatavošanai.

 

LDS rekvizīti biedru naudas iemaksai:
Reģ. Nr. 40008001339
A/s “SEB Unibanka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV23UNLA0001003700713
LDS juridiskā adrese: Tēriņu iela 13, Rīga, LV-1004

Jautājumu gadījumā par biedru naudas maksājumiem jāsazinās ar biedrzini Ievu Dumbrovsku