Uzņemšana

NOLIKUMS par jaunu biedru uzņemšanu Biedrībā “LATVIJAS DIZAINERU SAVIENĪBA”

APSTIPRINĀTS
ar 2019. gada 7. martā
Latvijas Dizaineru savienības valdes sēdes protokolu Nr. 2019-03

1. Par Latvijas Dizaineru savienības biedriem var kļūt dizaineri un citi dizaina nozarē strādājoši speciālisti. kuri atzīst LDS statūtus.

1.2. Par Latvijas Dizaineru savienības biedra kandidātiem var kļūt dizaina programmu pēdējo kursu sekmīgie audzēkņi un studenti, kuri atzīst LDS statūtus.
2. Jaunus biedrus uzņem LDS valde individuāli, pamatojoties uz kandidāta praktisko, teorētisko vai pedagoģisko darbību.
3. Uzņemšana notiek ne retāk kā 2 reizes gadā – pavasarī un rudenī, vismaz 1 mēnesi iepriekš par to ievietojot informāciju LDS mājas lapā.
4. Citu radošo savienību biedrus LDS var uzņemt vispārējā kārtībā.
5. Pretendentiem jāiesniedz turpmāk minētie materiāli:

 • iesniegums (šeit >>> LDS_Iesnieguma_veidlapa),
 • rekomendācijas no vismaz 2 LDS biedriem,
 • fotogrāfijas dokumentiem,
 • dizaina darbu grāmata ar CV un  profesionālās izglītības diploma kopijām un darbu aprakstiem un attēliem ( vēlams – ērti atverama apskatīšanai – iesieta kādā no spirāliesiešanas veidiem),  tās kopija CD ,
 • dizaina teorētiķiem, pedagoģiskajiem darbiniekiem, publicistiem – zinātnisko darbu  vai izstrādāto programmu saraksts un darbu publikācijas (grāmatās vai presē).

6. 5. punktā minētie materiāli jāiesniedz LDS  ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms valdes sēdes.
7. Par biedru uzņemšanu lemj LDS valde, balsojot par katru kandidātu ar vienkāršu balsu vairākumu.
8. Uzņemšanas atteikumam jābūt motivētam, pretenziju gadījumā to var pārskatīt LDS kopsapulce.
9. Iestāšanās naudu LDS un biedru naudas apmēru nosaka valde un tas ir – iestāšanās maksa 60,00  Eur, biedra nauda – 3 Eur/mēn.
10. LDS biedri – strādājoši pensionāri un daudzbērnu mātes maksā 50% no summas, pārējie LDS biedri var saņemt atlaides uz laiku, ja iesniedz motivētu pieteikumu un valde to apstiprina.
11. No 75 g. vecuma LDS biedri ir atbrīvoti no biedra naudas maksājumiem.
12. Valdes locekļi uz savu pilnvaru laiku ir atbrīvoti no biedra naudas maksājumiem, ja aktīvi piedalās valdes darbā, tā kompensējot viņu ieguldīto darbu.
13. LDS biedrs var tikt izslēgts no LDS statūtos noteiktajos gadījumos ar valdes lēmumu, iepriekš brīdinot, klātesot izslēdzamajam biedram.

 


NOLIKUMS Par LDS biedru, juridisko personu, uzņemšanu 

APSTIPRINĀTS
ar 2010. gada 28. aprīļa
Latvijas Dizaineru savienības valdes sēdes protokolu Nr. 6

1. Par biedrības „Latvijas Dizaineru savienība” biedru var kļūt juridiskā persona – uzņēmums, organizācija vai biedrība, kas strādā (darbojas) dizaina vai ar to saistītā nozarē un atzīst LDS statūtus.

2. Jaunus biedrus, juridiskās personas, LDS valde, uzņem individuāli, pamatojoties uz kandidāta aizpildītu noteiktas formas iesniegumu un iesniegtajiem materiāliem par darbību kādā no dizaina jomām.

2.1. Juridisko biedru formas;

 • Asociētie biedri.

Par asociēto biedru var kļūt organizācijas, biedrības, izglītības iestādes, izdevniecības un uzņēmumi, kas veic profesionālu darbību dizaina kultūras attīstībā, dizaina profesionālā izglītībā un dažādos veidos atbalsta izpratnes par dizaina saimnieciskās un kultūrvērtības nozīmes veidošanu sabiedrībā.

 • Korporatīvie biedri.

Par korporatīvo biedru var kļūt uzņēmumi, kuru pamatvērtība ir dizainā balstīta izaugsme un kuru pamatdarbība saistīta ar profesionāla dizaina projektu un produktu izstrādi.

 • Biedri atbalstītāji.

Par biedriem atbalstītājiem var kļūt organizācijas un uzņēmumi, kas savā profesionālajā darbībā nav saistīti ar dizaina praksi, bet gūst labumu no kvalitatīvu dizaina produktu izplatīšanas vai izmantošanas savā praksē un, atbilstoši LDS statūtos noteiktiem mērķiem, ir gatavi iesaistīties vides dizaina kvalitātes uzlabošanā un dizaina nozares attīstībā.

3. Uzņemšana notiek ne retāk kā 2 reizes gadā – pavasarī un rudenī, vismaz 1 mēnesi iepriekš par to ievietojot informāciju LDS mājas lapā.

4. Pretendentiem jāiesniedz turpmāk minētie materiāli:

 • LDS noteiktas formas iesniegums (šeit >>> LDS_Iesnieguma_veidlapa),
 • rekomendācijas no vismaz 2 LDS biedriem,
 • uzņēmuma LOGO elektroniskā formātā,
 • dizaina darbu grāmata (portfolio) ar darbu  aprakstiem un attēliem (iesietā veidā) un klātpievienota  tās kopija CD,
 • dizaina teoriju, pedagoģisko darbību vai  publicistiku pārstāvošām juridiskām personām – zinātnisko darbu  vai izstrādāto programmu saraksts un darbu publikācijas (grāmatās vai presē),
 • maksājuma uzdevuma kopija par iemaksātu iestāšanās maksu.

5.  4. punktā minētie materiāli jāiesniedz LDS  ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms valdes sēdes.

6.  Par biedru uzņemšanu lemj LDS valde, balsojot par katru kandidātu ar vienkāršu balsu vairākumu.

7.  Uzņemšanas atteikumam jābūt motivētam, pretenziju gadījumā to var pārskatīt LDS kopsapulce.

8. Biedru naudas apmēru nosaka valde. Iestāšanās iemaksa ir samaksājama pirms pieteikuma izskatīšanas un netiek atmaksāta neuzņemšanas gadījumā. Juridiskās personas biedru naudu maksā uzreiz par visu gadu.

9.  Biedra, juridiskās personas darbinieki – dizaineri, iestājoties LDS kā individuāli dizaineri, iegūst tiesības maksāt biedru naudu ar 50% atlaidi.

10. Biedrs, juridiskā persona iegūst tiesības reklamēt savu darbību, izmantojot tam paredzētu atbilstošu  LDS simboliku, ievietot reklāmas saiti un informatīvus materiālus LDS mājas lapā, organizēt seminārus un savas darbības iepazīstināšanas pasākumus LDS biedriem bez papildus atlīdzības.

11. Biedri, juridiskas personas, var popularizēt LDS darbību un izvietot LDS simboliku, atsauces un saites savos informatīvajos materiālos un organizēto pasākumu vizuālajā noformējumā.

10. Biedru, juridisko personu, LDS darbā pārstāv viena konkrēta persona, kas ir saņēmusi pilnvarojumu to darīt un kurai ir 1 balss tiesības.

11. Biedrs,juridiskā persona, izlemjot pārtraukt darbību LDS, par to paziņo LDS valdei iesniedzot iesniegumu, kas uzskatāms par biedra statusa izbeigšanās brīdi.

12. LDS biedrs – juridiskā persona, var tikt izslēgts no biedrības ar valdes lēmumu LDS statūtos noteiktajos gadījumos, 1 mēnesi iepriekš brīdinot un uzaicinot uz valdes sapulci. Juridiskā biedra neierašanās gadījumā valde ir tiesīga pieņem lēmumu.