Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinibu, transporta un aeronautikas fakulāte

RTU_logotips_rgb_LV

Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Mehānikas un mašīnbūves institūta industriālā dizaina katedra piedāvā apgūt bakalaura profesionālo studiju programmu Industriālais dizains.

Studiju programma sagatavo speciālistus mašīnbūvniecības un citās inženierzinātņu jomās, kuri spēj uzsākt darbu jaunu, inovatīvu, laba dizaina un ergonomikas prasībām atbilstošıı un sabiedrībai nepieciešamu izstrādājumu izveides jomās. Šo speciālistu zināšanas un prasmes aptver galvenos produkta dzīves cikla posmuş, sākot ar produkta koncepcijas izstrādi, tirgus izpēti, formas, kompozicionālo, krāsu, konstruktīvo un tehnoloģisko pamatrisinājumu izstrādi, materiālu izvēli, kā arī radīto izstrādājumu, reklāmas materiālu un iepakojuma izstrādi, beidzot ar jaunizveidotā produkta otrreizējās pārstrādes iespēju ievērošanu produkta dzīves cikla beigās.

Iegūstamais grāds un kvalifikācija – profesionālā bakalaura grāds industriālajā dizainā un industriālā dizaina inženiera kvalifikācija.

Profesijas klasifikācijas kods — PS0531 Industriālā dizaina inženieris

https://www.rtu.lv/lv/studijas